Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af ydelser ved LSV Group ApS

CVR-nr. 30 17 58 40

Sønderlandsvej 10, 7430 Ikast

Telefon +45 3065 5856,  info@lsvgroup.com.

1. GENERELLE VILKÅR
 1. Nærværende forretningsbetingelser er en del af den aftale, der er indgået mellem LSV Group ApS (i det følgende benævnt som “LSV”) og kunden vedrørende levering af de i aftalen nævnte leverancer og ydelser.
 2. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af aftalen og nedenstående betingelser, medmindre LSV skriftligt har accepteret disse.
 3. En aftale kan enten være en kontrakt, en email eller anden skriftlig accept af et tilbud fremsendt af LSV
2. YDELSEN
 1. LSV’s ydelse og forpligtelser er beskrevet i aftalen eller udleverede oplæg.
 2. Ydelsen leveres i henhold til aftalen samt nedenstående betingelser. Mht. afvigelser mellem aftalen og nedenstående betingelser, er det aftalen der er gældende.
3. KUNDENS MEDVIRKEN
 1. Kunden er forpligtet til at stille de for Ydelsens løsning nødvendige oplysninger, materialer og ressourcer til rådighed for LSV.
 2. Særlige forhold og forudsætninger for dette skal være beskrevet og godkendt i aftalen.
4. VEDERLAG
 1. Vederlaget for Ydelsen fremgår af aftalen. Vederlaget er enten aftalt som et fast vederlag eller som et vederlag, der fastsættes på baggrund af den til Ydelsens udarbejdelse medgåede tid.
 2. LSV regulerer sit vederlag hver den 1. januar. Reguleringen har virkning for arbejde påbegyndt efter denne dato. Løber en aftale dermed ind i et nyt år, vil der kunne blive tale om en regulering af vederlagets størrelse.
 3. Ud over det i pkt. 4.1 nævnte vederlag fakturerer LSV særskilt til kunden udlæg rejser, ophold og transport på længere rejser.
5. BETALINGSBETINGELSER
 1. LSV fremsender ved udgangen af hver måned opgørelse over sit vederlag og sine udlæg for den foregående periode, med mindre andet er aftalt i Aftalen.
 2. Alle betalinger til LSV skal ske elektronisk ved indbetaling til Vestjysk bank; Konto Reg.: 8424; Nr.: 1150818822.
 3. Betaling skal ske senest 30 dage netto fra fakturerings dato. Ved ikke rettidig betaling, vil der blive pålagt rykkergebyr samt morarenter på 10,5 % fra forfald af faktura til betalingen er registreret.
6. MEDARBEJDERE M.V.
 1. Det er i aftalen nævnt, hvem der hos LSV er den ansvarlige partner og hos kunden den ansvarlige ledende medarbejder.
 2. Parterne forpligter sig til i et år efter denne aftales løbetid ikke at ansætte hverken ansatte hos den anden part eller den anden parts kunder, der på nogen måde har været involveret i Ydelsen. Undtaget herfra er medarbejdere, der ansøger om en stilling efter en generel annonce eller andre generelle rekrutteringskampagner.
 3. Såfremt der til brug for udviklingen eller implementeringen af Ydelsen er nedsat en styregruppe, skal alle beslutninger om, hvordan udviklingen eller implementeringen af Ydelsen skal forløbe, træffes af styregruppen. Beslutninger truffet i styregruppen er bindende for parterne.
7. FORTROLIGHEDSERKLÆRING
 1. LSV og kunden er forpligtede til at hemmeligholde de oplysninger, de hver især modtager eller erfarer vedrørende den anden parts virksomhed eller vedrørende den anden parts klienters/kunders virksomhed. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af teknisk eller kommerciel art.
 2. LSV og kunden forpligter sig endvidere til at pålægge de af deres medarbejdere, der deltager i udførelsen af Ydelsen, en tilsvarende forpligtelse til hemmeligholdelse.
 3. LSV og kunden forpligter sig yderligere til efter aftalens ophør ikke at benytte eller viderebringe de i pkt. 7.1 nævnte oplysninger. Forpligtelsen gælder, så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder.
8. EKSTERN BISTAND
 1. I det omfang LSV finder det nødvendigt, er LSV berettiget til med kundens skriftlige samtykke at antage underleverandører ved udførelsen af Ydelsen.
9. RETTIGHEDER
 1. Kunden har brugsret til materialet, der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale. Dette omfatter dog ikke eventuelle produkter eller metoder anvendt i forbindelse med Ydelsens udførelse, og som tilhører LSV. Resultatet af LSV’s arbejde må ikke distribueres til andre end kunden samt dennes rådgivere uden forudgående skriftligt samtykke fra LSV.
 2. LSV har ejendomsretten til enhver form for materiale, der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale og foreløbigt materiale (f.eks. skitser, udkast, arbejdspapirer eller lignende). Alle immaterielle rettigheder til resultatet af Ydelsen og eventuelle delresultater tilhører LSV.
 3. Det påhviler LSV selv at foretage de fornødne skridt til at sikre eventuelle immaterielle rettigheder over for tredjemands krænkelse heraf.
 4. LSV påtager sig ikke ansvar over for andre parter, som drager fordel af eller benytter Ydelsen eller opnår adgang til Ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre LSV for forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som LSV med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav mod LSV fra sådanne andre parter samt krav mod LSV som følge af kundens misligholdelse af aftalen.
 5. Såfremt resultatet af Ydelsen anvendes i andet øjemed end formålet med aftalen, er LSV berettiget til et særskilt vederlag, der fastsættes efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde. Kunden er forpligtet til at give LSV underretning om en sådan påtænkt anvendelse, og vederlaget forfalder samtidig med påbegyndelsen af den udvidede anvendelse.
10. KOMMUNIKATION VIA ELEKTRONISK POST (“E-MAIL”)
 1. Parterne kan under Ydelsens udførelse ønske at kommunikere elektronisk med hinanden via en mailadresse. Elektronisk informationsudveksling kan imidlertid ikke garanteres at være sikker eller fejlfri, og der er risiko for, at sådanne informationer opsnappes, forvanskes, går tabt, ødelægges, når for sent eller ufuldkomne frem til modtageren eller på anden vis påvirkes negativt eller er usikre at anvende. Parterne forpligter sig derfor til at anvende forretningsmæssigt forsvarlige procedurer til at checke for de til enhver tid mest almindeligt udbredte viruser samt at checke integriteten af data, før information fremsendes elektronisk til modparten, idet parterne dog anerkender, at sådanne procedurer ikke kan være nogen garanti for, at det elektronisk fremsendte er fri for virus.
 2. Det påhviler fortsat den part, som modtager en elektronisk meddelelse fra modparten, at udføre et viruscheck af eventuelle medsendte filer, før dokumenterne åbnes, uanset om sådanne modtages på diskette eller på anden vis.
11. ANSVAR
 1. LSV indestår ikke for, at eventuelle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved løsningen af opgaven, ikke krænker tredjemands rettigheder.
 2. LSV er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af kunden leverede materiale eller kundens oplysninger, jf. pkt. 3.0.
 3. LSV påtager sig ansvaret for tab lidt af kunden, der er en direkte følge af vor manglende overholdelse af denne aftale eller af udvist forsømmelighed i forbindelse med udførelsen af opgaven som beskrevet i aftalen. Vor samlede erstatning for sådanne tab kan ikke overstige et beløb svarende til 3 gange LSV’s vederlag i henhold til aftalen, og det påhviler kunden af dokumentere et eventuelt tab.
 4. LSV accepterer ikke noget ansvar eller forpligtelse over for andre, som måtte komme i besiddelse af Ydelsen uden samtykke fra os.
 5. LSV er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og andre indirekte tab, kunden lider på grund af fejl ved den udførte opgave.
12. MISLIGHOLDELSE
 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jf. dog pkt. 12.2.
 2. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.
 3. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 11.0 om ansvar.
13. OPSIGELSE/OPHØR AF NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER AFLYSNINGER
 1. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 2 kalender måneder. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned. Kontrakter af 10 eller færre konsulent dages varighed kan ikke opsiges.
 2. I tilfælde af opsigelse modtager LSV vederlag for allerede planlagt bistand indtil udløbet af opsigelsesperioden, og kunden er berettiget til at beholde den del af Ydelsen, der er modtaget indtil dette tidspunkt.
 3. I tilfælde af, at allerede planlagt bistand aflyses eller ændres, kan dette ske med 30 dages varsel, men har LSV ikke mulighed for at tilbyde erstatningstid i indeværende måned, bortfalder dagen/tiden der er afsat, men honorar opretholdes.
14. TVISTER
 1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalen og/eller disse betingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved voldgift, medmindre den krænkede part måtte vælge de almindelige domstole. En voldgiftssag skal føres i henhold til “Regler for behandling af sager ved Den almindelige voldgiftsret i Danmark”.