Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på køb af varer på www.lsvgroup.com. CVR-nr. 30 17 58 40, Borupvang 3, 2750 Ballerup, telefon +45 88 77 60 06, e-mailadresse info@lsvgroup.com.

Betingelser for e-kurser

Handelsbetingelser for licensaftale af forbrugeres rettigheder og adgang til e-kurser på www.lsvgroup.com, study.lsvgroup.com og lsvgroup.studysixsigma.com. Licenstager køber hermed en tidsbegrænset licens til et specifikt valgt e-kursusmodul.

1. AFTALENS FORMÅL
 1. Denne licensaftale finder anvendelse for så vidt angår alle forhold vedrørende brug af LSV Groups e-læringsmodul som beskrevet i produktbeskrivelsen på hjemmesiden (i det følgende kaldet ”Produktet”) via online adgang til servere, hvorpå LSV Groups software er installeret.
2. LICENSRETTEN
 1. LSV Group A/S har ophavsret og enhver anden rettighed til software og serviceydelse samt brugergrænseflade, billeder, lyd, video, animation, tekst og andre medier, der er indarbejdet eller anvendes i Produktet.
 2. Licenstager tildeles en begrænset, ikke-overdragelig brugsret til Produktet.
 3. Licenstager, må alene bruge Produktet som undervisnings- og informationsmateriale til eget brug, og må ikke reproducere, kopier, overdrage eller på anden måde udnytte Produktet til kommercielle formål, såfremt dette ikke er skriftlig godkendt af LSV Group A/S.
 4. Brugsretten er personlig og kan ikke deles med andre, og den købte licens er tilgængelig 4 måneder fra købsdato.
  Licenstager, er uberettiget til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug eller på anden måde overdrage eller overgive licensretten til tredjemand.
3. LSV GROUP A/S SERVICEMÅL
 1. LSV Group A/S bestræber sig på at opretholde en oppetid på 100 % for online adgang. Dette sikres ved at benytte stabile servere med 24 timers service og daglig backup.
 2. LSV Group A/S optimerer undervisningsmateriale kontinuerligt i takt med, at ny faglig viden frembringes. Nye versioner og opdateringer af undervisningsmaterialet er frit tilgængelige for Licenstageren i licensperioden, jf. pkt. 13.
 3. LSV Group A/S er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for LSV Group A/S`s kontrol.
4. LEVERING AF YDELSER OG VEDERLAG
 1. Alle prisangivelser er opgivet i danske kroner eksklusiv moms / VAT.
 2. Ydelserne kan betales med Dankort og VISA Dankort via webshop på LSV Groups hjemmeside.
 3. Levering af licensretten anes for sket og accepteret af Licenstageren, når LSV Group A/S har fremsendt log ind oplysninger til Licenstageren. Dermed bortfalder Licenstagerens fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven, jf. pkt. 12.1
 4. Vederlag for andre serviceydelser eller produkter end adgang til LSV Group A/Ss e-læring, herunder påvisning og afhjælpning af fejl, som Licenstageren er ansvarlig for, faktureres på basis af LSV Group A/S`s listepriser.
5. REKLAMATION OG MANGLER
 1. Konstaterer Licenstager mangler, skal Licenstager straks fremsende skriftlig reklamation indeholdende specifikation af den pågældende fejl og beskrivelse af fejlens konsekvens for Licenstagers benyttelse.
 2. Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal Licenstager reklamere inden rimelig tid.
 3. LSV Group A/S ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til – efter LSV Group A/S valg – at foretage om levering, afhjælpning eller ved at meddele Licenstageren et forholdsmæssigt afslag i prisen. Licenstageren kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for følgeskade eller andre indirekte tab.
6. IMMATRIELLE RETTIGHEDER
 1. LSV Group A/S har ophavsret og enhver anden immateriel rettighed til Produktet.
 2. Licenstageren er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder og kildekoder, ligesom Licenstageren er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren vedrørende rettighedsforhold, varemærker eller lignende, samt uberettiget til helt eller delvist at kopiere Produktet.
 3. Informationer og data leveret af LSV Group A/S i forbindelse med serviceydelsen tilhører LSV Group A/S. Licenstageren er uberettiget til at reproducere eller kopiere sådan information, medmindre det er nødvendigt for Licenstagers brug af serviceydelsen.
7. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING
 1. Online adgang til kursusmodulet leveres af LSV Group A/S med de funktioner og indhold, som fremgår af produktbeskrivelsen som fremgår af hjemmesiden.
 2. LSV Group A/S har foretaget test af serviceydelsen inden levering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at serviceydelsen – ligesom andre softwarebaserede produkter – indeholder mindre fejl. Alle fejl rettes hurtigst muligt, og en opdateret version vil herefter blive gjort online tilgængelig.
 3. LSV Group A/S kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af Produktet, og LSV Group A/S indestår i intet tilfælde for: – at Produktet opfylder Licenstagers krav, forventninger og behov, og- at Produktet er fejlfrit, tilgængeligt, rigtigt, nøjagtigt, opdateret, sikkert, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.
 4. LSV Group A/S er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som Licenstager eller tredjemand lider på grund af fejl ved Produktet eller som følge af brugen af Produktet.
 5. Indholdet af Produktet kan ikke erstatte traditionel klasserums undervisning.
 6. Produktet tjener alene informationsøjemed og beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner.
8. PRODUKTANSVAR
 1. LSV Group A/S er produktansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. LSV Group A/S fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag.
 2. Licenstageren er forpligtet til skriftligt at meddele LSV Group A/S, såfremt Licenstager bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forsaget af det leverede, at tredjemand påstår at der er indtrådt en sådan skade, eller der er fare for at der vil indtræde en sådan skade.
9. MARKEDSFØRING
 1. LSV Group A/S er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at referere til Licenstager og Produktet.
 2. Personoplysninger opbevares i maximalt 5 år efter sidste transaktion med Licenstager. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.
10. FORCE MAJEURE
 1. En part er uden ansvar overfor den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ildebrand, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol.
11. MISLIGHOLDELSE
 1. Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftaleaftale, kan den anden part hæve aftalen.
 2. LSV Group A/S er altid berettiget til uden varsel at ophæve aftalen, såfremt Licenstageren anvender serviceydelsen til eller som led i spredning eller medvirken til spredning af virus, spyware eller anden skadelig programkode eller øvrige handlinger i strid med dansk eller udenlandsk lovgivning.
 3. Ved LSV Group A/S ophævelse og/eller afbrydelse af adgangen til Produktet har Licenstageren ikke krav på afslag i vederlag, der er periodebestemt eller tilbagebetaling af forudbetalt vederlag.
12. FORTRYDELSESRET, VARIGHED OG OPSIGELSE
 1. Licenstageren accepterer ved bestilling af dette e-læringsprogram, at fortrydelsesretten bortfalder i henhold til forbrugeraftalelovens § 17, jf. forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3, nr. 2. Licenstageren anses ved accept af handelsbetingelserne for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Licenstageren kan således ikke efter et køb fortryde sin bestilling.
 2. Aftalen er tidsbegrænset til det i ordrebekræftelsen angivet tidsinterval . Aftalen ophører automatisk ved udløb af dette tidsinterval.
 3. Ved ophør af nærværende licensaftale er Licenstageren forpligtet til at ophøre med at anvende Produktet og efter LSV Group A/S instruktion enten at returnere eller destruere materiale som tilhører LSV Group A/S.
 4. Ændringer i disse handelsbetingelser bliver offentliggjort på LSV Group A/S hjemmeside.
13. LOVVALG OG VÆRNETING
 1. Enhver tvist mellem LSV Group A/S og Licenstager skal afgøres efter dansk ret. Dette gælder dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.
 2. Tvisten skal afgøres ved Byretten i København som værneting. Parterne er enige om at anmode om, at byretten om muligt tiltrædes af sagkyndige dommere.
14. ORDREBEKRÆFTELSE
 1. Ved bestilling af licens elektronisk via hjemmesiden har Licenstager accepteret at købe licens som angivet i bestillingen. LSV Group A/S vil herefter fremsende ordrebekræftelse til Licenstager pr. mail med de nødvendige oplysninger til log in på hjemmesiden

Betingelser for bøger og uddannelser

1. PRISER OG BETALINGSFORMER
 1. Vi modtager betaling med Dankort, VISA-Dankort, VISA, MasterCard, Eurocard og Diners Club.
  Ved salg til virksomheder og institutioner hæves beløbet med det samme, også selvom varen ikke af afsendt.Alle priser er opgivet eksklusiv dansk moms på 25 %.Priserne er angivet i danske kroner. Oven i prisen skal tillægges prisen for fragt. Du vælger fragtformen i slutningen af bestillingsforløbet. Der kan evt. pålægges betalingsgebyr, afhængig af den valgte betalingsform.
 2. Fakturakunde
  Virksomheder og institutioner kan ansøge om at handle som fakturakunde. Der kan kun handles som fakturakunde, hvis en virksomhed er offentlig (institution, skole o.l), et ApS eller et A/S og har eksisteret i minimum to år. Vi forbeholder os retten til at afvise en ansøgning om at blive fakturakunde uden yderligere begrundelse.Rykkergebyr/renter
  Betales der ikke rettidigt efter faktura/kontoudtog og en påmindelse, pålægges et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Betales der ikke efter 3. rykker, overgår kravet til inkasso, og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen. Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser.
 3. Generelle rabatter
  Vi yder rabatter til alle kunder i form af forskellige kampagner. Hvis der er rabat på en vare, vil rabatten allerede være fratrukket prisen, som vises på lsvgroup.com. På den måde er prisen du ser altid “Din pris”. Dette følger gældende retningslinjer fra forbrugerombudsmanden.
 4. Leveringstid
  Leveringstiden fremgår ved hver enkelt vare. Ordren sendes samlet, når alle varer er modtaget på vores lager. Det betyder, at vi afventer, at alle de bestilte varer er ankommet til vores lager, før vi afsender ordren. Det kan derfor være en fordel for dig, at lave særskilte ordrer på varer, der endnu ikke er udkommet, eller som har længere eller ukendt leveringstid.
 5. Leveringsform
  Vi leverer fysiske varer med Post Nord og andre fragtfirmaer der opererer i Danmark.
  Vi leverer til hele verden. Levering til udlandet sker med UPS og Post Nord.
2. FORTRYDELSESRET
 1. Du har ret til at fortryde en aftale uden begrundelse inden for 10 kalenderdage.
  Fortrydelsesfristen udløber 10 dage efter den dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt har placeret en ordre, accepteret et tilbud eller underskrevet en kontrakt.
  Hvis du har bestilt flere varer i en ordre, og vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller en anden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare i fysisk besiddelse.
  Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til den følgende hverdag.
 2. Undtagelser til fortrydelsesretten
  Der ydes ingen fortrydelsesret på bøger og e-bøger eller andre ydelser der er downloaded fra vores hjemmeside.
  Uddannelser med 45 eller færre arbejdsdage til opstart kan ikke fortrydes.
 3. Sådan udnytter du fortrydelsesretten
  Du fortryder ved at give os besked om, at du fortryder. Du kan fx sende et brev eller en e-mail, hvor du oplyser, at du fortryder. Du kan skrive til info@lsvgroup.com eller LSV Group A/S, Borupvang 3, 2750 Ballerup.
  Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om, at du fortryder købet, inden fortrydelsesfristen er udløbet.
 4. Returnering af varen og returomkostninger
  Hvis der er varer der skal returneres i forbindelse med at fortrudt køb, skal disse sendes til:
  LSV Group A/S
  Borupvang 3
  2750 Ballerup
  DanmarkDu skal selv betale for returnering af varen.Returnering skal gøres uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Varer kan ikke sendes pr. efterkrav eller uden omdeling.
  Ved returnering bør du sørge for, at varerne er forsvarligt indpakket. Du har selv ansvaret for pakken/varerne, indtil vi modtager den. Gem derfor altid postkvittering samt evt. track and trace nummer. Du skal selv betale for udgifterne forbundet med returneringen, når du fortryder købet.
 5. Tilbagebetaling af pengene
  Når du fortryder, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger.
  Hvis du har valgt en leveringsform, der er dyrere end den billigste form for levering, som vi tilbyder, får du dog ikke merudgiften refunderet.Vi tilbagebetaler beløbet uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller til du har fremsendt dokumentation for, at varerne er returneret.Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
 6. Dokumentation for dit køb samt returformular
  Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen eller anden dokumentation for dit køb. Det vil derudover lette ekspeditionen.
 7. Afprøvning af varen og emballage
  Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som den fungerer på. Du må normalt undersøge varen på samme måde, som man kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Hvis du har brugt den på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, og vi ikke kan sælge den igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vi fratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage. Hvis varen ikke længere har en handelsværdi, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet.
3. REKLAMATION – HVIS DER ER NOGET GALT MED VAREN
 1. Dit køb er omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
  Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fra leveringstidspunktet ved at henvende dig til os på e-mail info@lsvgroup.com eller på telefon +45 88 77 60 06.
  Returnering af en defekt eller mangelfuld vare skal ske efter forudgående kontakt til LSV Group, som sørger for at fremsende en forudbetalt returseddel. Vi beder dig så detaljeret som muligt oplyse, hvad problemet er.
4. OPLYSNING OM KLAGEMULIGHEDER
 1. En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@lsvgroup.com.

Betingelser for konsulentydelser

1. GENERELLE VILKÅR
 1. Nærværende forretningsbetingelser er en del af den aftale, der er indgået mellem LSV Group A/S (i det følgende benævnt som “LSV”) og kunden vedrørende levering af de i aftalen nævnte leverancer og ydelser.
 2. Kundens angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af aftalen og nedenstående betingelser, medmindre LSV skriftligt har accepteret disse.
 3. En aftale kan enten være en kontrakt, en email eller anden skriftlig accept af et tilbud fremsendt af LSV
2. YDELSEN
 1. LSV’s ydelse og forpligtelser er beskrevet i aftalen eller udleverede oplæg.
 2. Ydelsen leveres i henhold til aftalen samt nedenstående betingelser. Mht. afvigelser mellem aftalen og nedenstående betingelser, er det aftalen der er gældende.
3. KUNDENS MEDVIRKEN
 1. Kunden er forpligtet til at stille de for Ydelsens løsning nødvendige oplysninger, materialer og ressourcer til rådighed for LSV.
 2. Særlige forhold og forudsætninger for dette skal være beskrevet og godkendt i aftalen.

4. VEDERLAG
 1. Vederlaget for Ydelsen fremgår af aftalen. Vederlaget er enten aftalt som et fast vederlag eller som et vederlag, der fastsættes på baggrund af den til Ydelsens udarbejdelse medgåede tid.
 2. LSV regulerer sit vederlag hver den 1. januar. Reguleringen har virkning for arbejde påbegyndt efter denne dato. Løber en aftale dermed ind i et nyt år, vil der kunne blive tale om en regulering af vederlagets størrelse.
 3. Ud over det i pkt. 4.1 nævnte vederlag fakturerer LSV særskilt til kunden udlæg rejser, ophold og transport på længere rejser.
5. BETALINGSBETINGELSER
 1. LSV fremsender ved udgangen af hver måned opgørelse over sit vederlag og sine udlæg for den foregående periode, med mindre andet er aftalt i Aftalen.
 2. Alle betalinger til LSV skal ske elektronisk ved indbetaling til Handels Banken; Konto Reg.: 0895; Nr.: 0001012735.
 3. Betaling skal ske senest 30 dage netto fra fakturerings dato. Ved ikke rettidig betaling, vil der blive pålagt rykkergebyr samt morarenter på 10,5 % fra forfald af faktura til betalingen er registreret.
6. MEDARBEJDERE M.V.
 1. Det er i aftalen nævnt, hvem der hos LSV er den ansvarlige partner og hos kunden den ansvarlige ledende medarbejder.
 2. Parterne forpligter sig til i et år efter denne aftales løbetid ikke at ansætte hverken ansatte hos den anden part eller den anden parts kunder, der på nogen måde har været involveret i Ydelsen. Undtaget herfra er medarbejdere, der ansøger om en stilling efter en generel annonce eller andre generelle rekrutteringskampagner.
 3. Såfremt der til brug for udviklingen eller implementeringen af Ydelsen er nedsat en styregruppe, skal alle beslutninger om, hvordan udviklingen eller implementeringen af Ydelsen skal forløbe, træffes af styregruppen. Beslutninger truffet i styregruppen er bindende for parterne.
7. FORTROLIGHEDSERKLÆRING
 1. LSV og kunden er forpligtede til at hemmeligholde de oplysninger, de hver især modtager eller erfarer vedrørende den anden parts virksomhed eller vedrørende den anden parts klienters/kunders virksomhed. Forpligtelsen omfatter enhver oplysning af teknisk eller kommerciel art.
 2. LSV og kunden forpligter sig endvidere til at pålægge de af deres medarbejdere, der deltager i udførelsen af Ydelsen, en tilsvarende forpligtelse til hemmeligholdelse.
 3. LSV og kunden forpligter sig yderligere til efter aftalens ophør ikke at benytte eller viderebringe de i pkt. 7.1 nævnte oplysninger. Forpligtelsen gælder, så længe oplysningerne har karakter af erhvervshemmeligheder.
8. EKSTERN BISTAND
 1. I det omfang LSV finder det nødvendigt, er LSV berettiget til med kundens skriftlige samtykke at antage underleverandører ved udførelsen af Ydelsen.
9. RETTIGHEDER
 1. Kunden har brugsret til materialet, der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale. Dette omfatter dog ikke eventuelle produkter eller metoder anvendt i forbindelse med Ydelsens udførelse, og som tilhører LSV. Resultatet af LSV’s arbejde må ikke distribueres til andre end kunden samt dennes rådgivere uden forudgående skriftligt samtykke fra LSV.
 2. LSV har ejendomsretten til enhver form for materiale, der fremkommer som led i Ydelsens udførelse, herunder det færdige materiale og foreløbigt materiale (f.eks. skitser, udkast, arbejdspapirer eller lignende). Alle immaterielle rettigheder til resultatet af Ydelsen og eventuelle delresultater tilhører LSV.
 3. Det påhviler LSV selv at foretage de fornødne skridt til at sikre eventuelle immaterielle rettigheder over for tredjemands krænkelse heraf.
 4. LSV påtager sig ikke ansvar over for andre parter, som drager fordel af eller benytter Ydelsen eller opnår adgang til Ydelsen. Kunden forpligter sig til at godtgøre LSV for forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som LSV med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav mod LSV fra sådanne andre parter samt krav mod LSV som følge af kundens misligholdelse af aftalen.
 5. Såfremt resultatet af Ydelsen anvendes i andet øjemed end formålet med aftalen, er LSV berettiget til et særskilt vederlag, der fastsættes efter nærmere aftale i hvert enkelt tilfælde. Kunden er forpligtet til at give LSV underretning om en sådan påtænkt anvendelse, og vederlaget forfalder samtidig med påbegyndelsen af den udvidede anvendelse.
10. KOMMUNIKATION VIA ELEKTRONISK POST (“E-MAIL”)
 1. Parterne kan under Ydelsens udførelse ønske at kommunikere elektronisk med hinanden via en mailadresse. Elektronisk informationsudveksling kan imidlertid ikke garanteres at være sikker eller fejlfri, og der er risiko for, at sådanne informationer opsnappes, forvanskes, går tabt, ødelægges, når for sent eller ufuldkomne frem til modtageren eller på anden vis påvirkes negativt eller er usikre at anvende. Parterne forpligter sig derfor til at anvende forretningsmæssigt forsvarlige procedurer til at checke for de til enhver tid mest almindeligt udbredte viruser samt at checke integriteten af data, før information fremsendes elektronisk til modparten, idet parterne dog anerkender, at sådanne procedurer ikke kan være nogen garanti for, at det elektronisk fremsendte er fri for virus.
 2. Det påhviler fortsat den part, som modtager en elektronisk meddelelse fra modparten, at udføre et viruscheck af eventuelle medsendte filer, før dokumenterne åbnes, uanset om sådanne modtages på diskette eller på anden vis.
11. ANSVAR
 1. LSV indestår ikke for, at eventuelle immaterielle rettigheder, der fremkommer ved løsningen af opgaven, ikke krænker tredjemands rettigheder.
 2. LSV er ikke ansvarlig for fejl i det endelige materiale, der kan henføres til det af kunden leverede materiale eller kundens oplysninger, jf. pkt. 3.0.
 3. LSV påtager sig ansvaret for tab lidt af kunden, der er en direkte følge af vor manglende overholdelse af denne aftale eller af udvist forsømmelighed i forbindelse med udførelsen af opgaven som beskrevet i aftalen. Vor samlede erstatning for sådanne tab kan ikke overstige et beløb svarende til 3 gange LSV’s vederlag i henhold til aftalen, og det påhviler kunden af dokumentere et eventuelt tab.
 4. LSV accepterer ikke noget ansvar eller forpligtelse over for andre, som måtte komme i besiddelse af Ydelsen uden samtykke fra os.
 5. LSV er ikke erstatningsansvarlig for følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og andre indirekte tab, kunden lider på grund af fejl ved den udførte opgave.
12. MISLIGHOLDELSE
 1. Såfremt en af parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, jf. dog pkt. 12.2.
 2. Ophævelse kan dog kun ske, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør 14 dage efter afsendelsen af skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund, og at aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.
 3. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog pkt. 11.0 om ansvar.
13. OPSIGELSE/OPHØR AF NÆRVÆRENDE AFTALE ELLER AFLYSNINGER
 1. Aftalen kan af begge parter opsiges med et varsel på 2 kalender måneder. Opsigelsen skal meddeles skriftligt til udgangen af en måned. Kontrakter af 10 eller færre konsulent dages varighed kan ikke opsiges.
 2. I tilfælde af opsigelse modtager LSV vederlag for allerede planlagt bistand indtil udløbet af opsigelsesperioden, og kunden er berettiget til at beholde den del af Ydelsen, der er modtaget indtil dette tidspunkt.
 3. I tilfælde af, at allerede planlagt bistand aflyses eller ændres, kan dette ske med 30 dages varsel, men har LSV ikke mulighed for at tilbyde erstatningstid i indeværende måned, bortfalder dagen/tiden der er afsat, men honorar opretholdes.
14. TVISTER
 1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af aftalen og/eller disse betingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved voldgift, medmindre den krænkede part måtte vælge de almindelige domstole. En voldgiftssag skal føres i henhold til “Regler for behandling af sager ved Den almindelige voldgiftsret i Danmark”.